ثروت دانش، رهایی بخش و ماندگار است . [امام علی علیه السلام]